ภาษา C# เบื้องต้น

 

บทเรียนบนเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องภาษาซีชาร์ปเบื้องต้น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

  • หน่วยที่ 1 : คำสั่งพื้นฐานของภาษา C#
  • หน่วยที่ 2 : การเขียนโปรแกรมแบบ Windows Forms
  • หน่วยที่ 3 : การใช้เครื่องมือพื้นฐาน (TextBox, Label, Button)
  • หน่วยที่ 4 : การใช้เครื่องมือพื้นฐาน 2 (CheckBox, RadioButton, PictureBox)
  • หน่วยที่ 5 : การใช้เครื่องมือพื้นฐาน 3 (ListBox, Progressbar, Timer)

นักเรียนสามารถอ่านคำแนะนำและวิธีการใช้งานบทเรียนฯ นี้ ได้จากเมนู > คู่มือการใช้งาน

ภาษา C# เบื้องต้น was last modified: February 6th, 2015 by tana